معاونت صنایع دستی:

 • برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امورحمایتی، توسعه و ترویج

 • تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمایی واحدهای تولیدی

 • بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 • آشناسازی سازمان ها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

 • حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 • شناسایی صادرکنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 • برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 • ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی

 • نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی

 • برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • شرکت در گردهمایی ها و دوره های آموزش تخصصی

 • برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

 • ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمایی آنان